woensdag 3 oktober 2012

2 Als sluiers vallen
Als sluiers vallen
Bij het lezen van de krant trok volgend bericht mijn aandacht. Het bericht handelt over het hoofddoekenverbod in Antwerpen.
"Er was beter een echte dresscode ingevoerd"
di 02/10/2012 - 07:45
Over het hoofddoekenverbod in Antwerpen zijn burgemeester Janssens (SP.A) en N-VA-lijsttrekker De Wever (N-VA) het grotendeels met elkaar eens, terwijl Meyrem Almaci (Groen) het verbod wil intrekken. Dat bleek tijdens een geanimeerd lijsttrekkersdebat in Antwerpen, georganiseerd door verenigingen van etnisch-culturele minderheden.
Patrick Janssens blijft achter het hoofddoekenverbod staan, al erkende hij wel dat het stadsbestuur bij het invoeren van het verbod op religieuze tekenen te weinig overleg pleegde met de verschillende gemeenschappen en het getroffen stadspersoneel. "Ik wil dat debat trouwens blijven voeren. Maar in enkele welbepaalde functies, zoals aan het loket, moet de overheid haar neutraliteit bewaren", verklaarde hij.
Ook Bart De Wever verdedigde het verbod. "Maar er had een echte dresscode moeten ingevoerd worden, zoals een uniform, dan was er veel minder discussie over geweest".
Toen een groot deel van het publiek het er nog steeds niet mee eens bleek, antwoordde De Wever: "Wij zijn nu eenmaal een partij die gelooft in burgerschap. Geen enkele persoonlijke overtuiging mag voor ons boven de normen en waarden staan".
Het publiek vroeg aan de lijsttrekkers ook wat ze willen doen aan discriminatie op de arbeidsmarkt. Zowel Janssens, De Wever als Annemie Turtelboom zagen veel heil in het onderwijs om de competenties van jongeren op de noden van bedrijven af te stemmen.
Door vervolgens positieve ervaringen op te bouwen, zouden vooroordelen volgens hen automatisch verdwijnen. Enkel Almaci vindt het tijd voor quota voor minderheden.
Bron : Er was beter een echte dresscode geweest, internet, De redactie, 2012-10-02, (http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/antwerpen/Antwerpen/Antwerpen_VK_121002_Hoofdoek_debat)
Tijdens het lezen van dit bericht bedacht ik me dat ik weinig afweet van het gebruik van de hoofddoek en daarbij komend ook weinig weet van het hoofddoekenverbod. Voordat ik een eigen mening kan vormen over dit debat, is het belangrijk dat ik eerst wat meer te weten kom over de hoofddoek zelf.  


Achtergrondinformatie
Ik begon me eerst te verdiepen in de betekenis van de hoofddoek zelf. Op de websites die ik raadpleegde, kwam ik telkens de twee onderstaande koranverzen tegen :

(Het Licht) vers 31 : "En zeg tegen de gelovige vrouwen dat zij hun ogen neerslaan en over hun geslachtsorganen waken, en hun sier niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun sluiers over hun boezems dragen en hun schoonheid niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten, of hun vaders, of de vaders van hun echtgenoten, of hun zonen, of de zonen van hun echtgenoten, of hun broers.
(Soera AL-Ahzab:59) En "O Profeet, zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun gewaden over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijk om hen te herkennen en worden zij niet lastiggevallen. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig"
In deze verzen staat nergens expliciet dat de vrouwen hun haren moeten bedekken, maar ze kunnen wel zo geïnterpreteerd worden.
Daarnaast heb ik me wat meer verdiept in het hoofddoekenverbod zelf.  De hoofdvraag van het debat is: “moet er een hoofddoekenverbod komen binnen openbare instanties”. Zoals in elk debat zijn er voor- en tegenstanders van deze stelling.
De voorstanders vinden dat de moslima’s zich moeten aanpassen aan onze cultuur. Het dragen van de hoofddoek op openbare plaatsen zou zorgen voor sociale druk en bekeringsdrang.
De tegenstanders vragen zich af of we de hoofddoek wel kunnen verbieden in onze multiculturele samenleving. Is het niet een beetje onze taak om alle culturen in hun eigenheid te bewaren? Is er altijd sprake van een onderdrukking wanneer het over de hoofddoek gaat?
Tijdens de zoektocht naar informatie vond ik een interessante uitspraak die volgens mij zeker overdacht moet worden:
“ Entre le fort et le faible, C’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.”
Vrij vertaald: “Tussen de sterkte en de zwakte, is er de vrijheid die onderdrukt en de wet die bevrijdt.”
 
Als sluiers vallen
Om me nog verder te verdiepen in dit onderwerp besloot ik om het boek ‘Als sluiers vallen’ van Nadia Dala te lezen.

Door het lezen van dit boek hoop ik een antwoord te vinden op volgende vragen:
·      waarom dragen ze de hoofddoek? ;
·      is het uitgangspunt voor alle moslima’s hetzelfde?.
Voor mezelf wil ik ook bepalen waar ik mezelf kan plaatsen in het hoofddoekenverbod binnen openbare instanties. Ben ik pro of contra?


Het boek
Het boek bestaat uit tien hoofdstukken. In elk hoofdstuk maak je kennis met een andere moslima die je een beeld geeft van haar leven. Je krijgt een antwoord op volgende vragen:
·      sinds wanneer draagt ze de hoofddoek?;
·      waarom draagt ze de hoofddoek?;
·      wat zijn haar waarden en normen?;
·      … .
De tien verhalen zijn heel er verschillende van elkaar en dat maakt het boek net zo speciaal. Zo krijg je ook een duidelijk beeld. De reden waarom moslima’s een hoofddoek dragen is voor iedereen persoonlijk en verschillend.

Verdiepen
Na het lezen van het boek kon ik mijn twee vragen gemakkelijk beantwoorden. Elke moslima draagt de hoofddoek om een andere reden. Ik heb de verschillende redenen opgedeeld in vier grote categorieën:
·      geloof: ze dragen de hoofddoek omdat het geloof dit voorschrijft;
·      respect: ze dragen de hoofddoek uit respect voor familie, hun echtgenoot, … ;
·      voor zichzelf: ze dragen de hoofddoek omdat ze dit zelf willen. De reden die hier achter schuilt is individueel verschillend.
·      gedwongen keuze: sommige moslima’s dragen de hoofddoek omdat het hen opgelegd wordt.
Tijdens deze verdieping ga ik een vergelijking maken tussen de twee meest tegenstellende getuigenissen. De eerste getuigenis is die van Khadija, zij toont enkel haar ogen en is volledig gesluierd. De tweede getuigenis is die van Miriam, zij noemt zichzelf de survivor.
Khadija past de volledige segregatie tussen de geslachten toe. Ze draagt een hoofddoek met een gezichtssluier (niquaab) . Hierdoor is ze onherkenbaar. Ze draagt deze sluier om de blikken van vreemden af te wenden. Ze is een voorstander van de eitquetteregels. Deze regels zijn opgesteld om het chaotisch verkeer tussen mannen en vrouwen in goede banen te leiden.
Zo moeten vrouwen ongewenst gedrag voorkomen, dit kan door het kiezen van de juiste kledij. De regels schrijven ook voor dat mannen en vrouwen elkaar niet in de ogen mogen kijken. Gebeurt dit per ongeluk, dan moeten ze beletten dat dit een tweede keer gebeurt.
Khadija werd geinspireerd door een vrouwelijke voorbijganger. Zelf draagt ze de hoofddoek pas vanaf haar 26ste, daarna is ze zich gaan verdiepen in haar geloof.
Wanneer Khadija bij haar man is of met haar man over straat loopt draagt ze de gezichtsluier niet, hij vindt de gezichtssluier te radicaal.
!! Weetje: de gezichtssluier en boerka zijn ondertussen verboden in België!!
Miriam noemt zichzelf de survivor en na het lezen van haar verhaal snapte ik onmiddellijk waarom. Deze vrouw heeft al veel meegemaakt en deze gebeurtenissen hebben een invloed op haar manier van leven.
Miriam draagt geen hoofddoek, ze vindt dat je jezelf dan uit de maatschappij plaatst.
Vroeger werd Miriam thuis gedwongen om een hoofddoek te dragen. Haar familie was heel sterk gelovig. Miriam was de rebel van de familie en probeerde alle plannen van haar moeder en stiefvader te dwarsbomen.
Op haar zestiende werd ze uitgehuwelijkd. Ze stemde toe, maar enkele jaren daarna vroeg ze de scheiding aan.
Na een incident wachtte haar familie haar thuis op en ze sloegen haar bont en blauw. Door haar twee neven kon Miriam ontsnappen. Ze moest naar het ziekenhuis omdat ze zo zwaar was toegetakeld. Daarna was ze thuis niet meer welkom.
Miriam nam haar leven in handen en zocht naar werk. Daar leerde ze haar huidige echtgenoot kennen. Daarna besloot ze om opnieuw te studeren. Ondertussen studeert ze voor lijnpiloot en is ze parlementair medewerkster.
Ik heb deze twee getuigenissen gekozen omdat ik deze getuigenissen persoonlijk het interessantste vond en omdat deze getuigenissen ook aantonen dat de reden van het wel of niet dragen van de hoofddoek vaak wordt beïnvloed door wat je allemaal al hebt meegemaakt.
Khadija heeft uit eigen beweging gekozen voor de gezichtssluier en heeft de tijd gehad om hierover onderzoek te voeren. Miriam daarentegen werd gedwongen en heeft een soort afkeer gekregen van de hoofddoek

Hoofddoekendebat

 
 

Het hoofddoekenverbod heeft al vele discussies teweeg gebracht. Mogen Islamitische meisjes en vrouwen een hoofddoek dragen op school, op het werk of binnen openbare instanties?

Wat dit debat nog moeilijker maakt is dat zowel de voor- als tegenstanders zich beroepen op de mensenrechten.

De voorstanders
De voorstanders beroepen zich op volgende rechten:

·      de vrijheid van godsdienst;
Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door de eredienst, door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing ervan en het onderhouden van de geboden en voorschriften.

De vrijheid een godsdienst of overtuiging te belijden kan aan geen andere beperkingen zijn onderworpen dan die welke bij de wet zijn voorzien, en die in een democratische samenleving nodig zijn voor de openbare orde, gezondheid of zedelijkheid of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”

Alinea 1 bepaalt de reikwijdte van de godsdienst, hieronder valt het recht  om een hoofddoek te dragen. 

Alinea 2 dit is de beperkingsclausule. De godsdienstvrijheid is geen absoluut recht.  Een maatregel zoals het hoofddoekenverbod is toegelaten als die een basis heeft in een algemene regel of een wettig doel heeft. De maatregel moet wel evenredig zijn met het doel.
Bijvoorbeeld: het hoofddoekenverbod als wettig doel om bijvoorbeeld de openbare orde te bevorderen.

·      het verbod van discriminatie;

De hoofddoekdraagster kan enkel beroep doen op dit recht wanneer er geen objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. Bijvoorbeeld wanneer alleen de hoofddoek verboden is. Wanneer dat alle hoofddeksels verboden zijn, is er geen sprake van discriminatie.

 

De tegenstanders
Gebruiken volgende rechten om hun argumenten te staven:

·      godsdienstvrijheid;
De hoofddoek zou een bedreiging vormen voor de godsdienstvrijheid van anderen. Wanneer een grote klasgroep bijvoorbeeld een hoofddoek draagt, worden andere meisjes (mogelijk) onder druk gezet.

·      gelijkheid man/vrouw;
De hoofddoek zou een symbool zijn van de onderdrukking van de vrouw. Dit recht is echter niet gemakkelijk om te doorgronden, je moet immers eerst te weten komen of de vrouw de hoofddoek vrijwillig draagt.Andere argumenten

·      orde;
Op school gebruikt men dit argument vaak. Het verbod zou de orde op school stimuleren.

·      neutraliteit.
Van ambtenaren, leerkrachten en leerlingen wordt verwacht dat ze neutraal zijn op vlak van godsdiensten en levensbeschouwingen.

De wet
In Frankrijk is er een nieuwe wet die het dragen van religieuze symbolen verbiedt aan leerlingen van het openbaar onderwijs. Deze wet is breder dan enkel de hoofddoek.

In België is deze wet er niet. De inrichtende macht van de school beslist of de hoofddoek toegelaten wordt. 
 
Mijn standpunt
Ik begrijp het standpunt van het hoofddoekenverbod wel. Binnen openbare instanties zou er een uniformiteit moeten zijn, maar ik vind het ook belangrijk dat ieder individu zelf een keuze kan maken. Zolang het deveiligheid van de burgers niet in gevaar brengt, ben ik tegen het hoofddoekenverbod
 
 

Boerkaverbod
Hieronder een artikel over het boerkaverbod in België
_________________________________________________________________________________
België eerste Europees land dat boerka verbiedt.

De Kamer keurde donderdagavond unaniem een wetsvoorstel van de MR goed dat de dracht van de boerka en de nikab in publieke ruimtes bestraft met 7 dagen cel en 137,5 euro boete. Twee sp.a-ers (Bruno Tuybens en Magda Raemaekers) onthielden zich.
Bij de boerka wordt het hele lichaam verstopt achter kledij, ook de ogen, die achter een gaasnetje verwijnen. Bij de nikab is het hele lichaam verstopt op een klein spleetje voor de ogen na
Het goedgekeurde voorstel bestraft evenwel niét het dragen van de boerka en de nikab op zich, maar wel “het dragen van gezichtsversluierende kleding die zover gaat dat betrokkene niet meer kan geïdentificeerd worden”.
De gemeenten kunnen ook zelf een reglement uitvaardigen om de boerka te verbieden in openbare plaatsen en daarop een boete van 250 euro zetten, als het parket overtredingen van het boerkaverbod niet wil vervolgen. Momenteel hebben naar schatting twintig gemeenten al zo’n reglement (o.a. Molenbeek, Antwerpen, Gent, Maaseik…).
kerker
De indieners vinden dat de boerka discriminerend is voor de vrouw, “die moet rondlopen in een kerker”, ze noemen de boerka “een aanval op de westerse democratische waarden” en ze vinden het ook “gevaarlijk voor de veiligheid en de openbare orde, als hij zou worden toegelaten”.
Johan Lemans ook voor verbod
Het eerste voorstel om de boerka te verbieden werd in 2003 ingediend door het VB. Net voor dat werd ingediend had de toenmalige baas van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen, Johan Leman, zich ook al voor een verbod van de boerka uitgesproken.
België telt naar schatting 270 boerkadraagsters op 400.000 moslims en het is het eerste Europese land dat de boerkadracht verbiedt. In Tunesië en Singapour is de boerka ook al verboden.
Ondertussen kondigde Senator Bart Tommelein (Open Vld) al aan dat de Senaat het ontwerp wil evoceren en dat het dus zeker niet meer wordt goedgekeurd voor de verkiezingen.
_________________________________________________________________________________

Zelf op onderzoek
Nadat ik het boek gelezen had, wou ik zelf op onderzoek gaan. Daarom heb ik Sarah geïnterviewd. Sarah is 19 jaar en studeert nog. Ze noemt zichzelf een moderne moslima, maar hier komt verandering in.  Ik ging bij haar langs en stelde haar enkele vragen.
1        Sinds wanneer draag je de hoofddoek?
Ik draag de hoofddoek vanaf de pubertijd. Vanaf het moment dat het verplicht wordt. Op dit moment draag ik de hoofddoek enkel bij religieuze momenten(het gebed, in de moskee,..) Dit doe ik uit respect voor mijn geloof.
2        Je zegt tot nu toe. Komt daar dan verandering in?
Ik wil vrij binnenkort de hoofddoek permanent dragen. Ik heb hier veel over nagedacht en met het ouder worden heb ik de behoefte en het gevoel dat ik me geloviger moet gedragen. De dood kan elk moment voor je staan. Binnen ons geloof is het belangrijk dat je op de dag des oordeels (wanneer je sterft) Allah recht in de ogen kan kijken. Wanneer hij mij dan vraagt waarom ik de hoofddoek niet altijd droeg, kan ik daar op dit moment niet op antwoorden. Naar de hemel gaan is voor mij belangrijk er daarom moet ik goede dingen doen in mijn leven.
3        Heb je je verdiept in je geloof om tot deze beslissing te komen? Wat heeft je doen nadenken?
Ik ben me nog steeds aan het verdiepen in het geloof. De koran is een dik boek dat je niet zomaar uitleest. Ik vind het belangrijk dat ik veel te weten kom over mijn geloof. Wat me echt heeft doen nadenken zijn gebeurtenissen in mijn leven. Een meisje dat ik ken heeft nu kanker. Ze is zes jaar en ze wordt al geconfronteerd met de dood. Ze is bang dat ze niet naar de hemel kan. Ik ben negentien en in het dagelijks leven draag ik geen hoofddoek, morgen kan de dood ook aan mijn deur kloppen. Daar ben ik bang voor.
4        Kan je me de betekenis van de hoofddoek uitleggen?
Binnen ons geloof beschermt de hoofddoek ons tegen onreine gedachten. De hoofddoek beschermt mij tegen blikken van jongens/mannen. Wanneer ik een hoofddoek draag bescherm ik mezelf, maar ook deze jongens. Wanneer zij naar mij kijken zijn zij immers ook onrein.
5        Sarah, je studeert voor leraar. Hoe past jouw keuze in je latere beroep?
Ik heb voor mezelf uitgemaakt dat ik tijdens mijn latere beroepsuitoefening geen hoofddoek draag. Mijn geloof zit ook in mijn hart. Tijdens het les geven moet ik niet bang zijn voor onreine blikken.
6        Hoe reageren je ouders op deze beslissing?
Mijn ouders hebben me altijd vrij gelaten in mijn keuze. Toen de tijd van de hoofddoek er voor mij aankwam , hebben ze mij de regels van het geloof uitgelegd. Daarna hebben ze de keuze bij mij gelegd. Nu ik beslist heb om de hoofddoek permanent te dragen, zijn ze wel gelukkig. Mijn broer is nog het meest tevreden, ik word nu in zijn ogen een goede moslima.
7        Heeft de hoofddoek volgens jou ook een invloed op de partnerkeuze?
Door de hoofddoek te dragen, heb ik meer kans om een goede moslimman te ontmoeten. In onze cultuur heb je goede en slechte mannen. De goede mannen zijn diegenen die de koran kennen. De weten hoe dat ze een vrouw moeten behandelen. De slechte mannen denken dat ze hun vrouw mogen slaan, maar dit is verboden! Ik wil een goede man treffen en daar kan de hoofddoek mij bij helpen. De hoofddoek is natuurlijk geen garantie op een goede man. Je hebt altijd mannen die denken dat ze de islam beheersen.

Bronnen
Hoofddoek, internet, (http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofddoek)
Bron: HEMMERECHTS, K., vaarwel brood, internet, 2012-09-21, (http://kristienhemmerechts.deredactie.be/)
DALA, N., Als sluiers vallen, Centraal Boekhuis, 2005.
Hoofddoeken identiteit of onderdrukking, internet, (www.kuleuven.be/thomas/page/hoofddoeken)
Er was beter een echte dresscode geweest, internet, De redactie, 2012-10-02, (http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/antwerpen/Antwerpen/Antwerpen_VK_121002_Hoofdoek_debat)

België eerste Europees land dat boerke verbiedt, internet, Het belang van Limburg,
2010-04-29 (http://www.hbvl.be/nieuws/binnenland/aid924116/belgie-eerste-europese-land-dat-boerka-verbiedt.aspx)

Brems, E., De Islamitische hoofddoek en mensenrechten, internet, Vormen, (http://www.vormen.org/informatie/IslamitischeHoofddoek.html)

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten